Elementary A1 (podstawowy)

 • rozumie i potrafi stosować potoczne wyrażenia i bardzo proste wypowiedzi dotyczące konkretnych potrzeb życia codziennego,
 • potrafi formułować pytania z zakresu życia prywatnego, dotyczące np. miejsca, w którym mieszka, ludzi, których zna i rzeczy, które posiada oraz odpowiadać na tego typu pytania,
 • potrafi przedstawić siebie i innych.

Pre-intermediate A2 (niżej średnio zawansowany)

 • rozumie wypowiedzi i często używane wyrażenia w zakresie tematów związanych
 • z życiem codziennym np. informacje dotyczące osoby rozmówcy i jego rodziny, zakupów, otoczenia, pracy,
 • potrafi porozumiewać się w rutynowych, prostych sytuacjach komunikacyjnych, wymagających jedynie bezpośredniej wymiany zdań.

Intermediate B1 (średnio zaawansowany)

 • rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w jasnych, standardowych wypowiedziach, które dotyczą znanych jej spraw i zdarzeń typowych dla pracy, szkoły, czasu wolnego itd.,
 • potrafi radzić sobie w większości sytuacji komunikacyjnych, które mogą zdarzyć się w regionie, gdzie mówi się danym językiem,
 • potrafi tworzyć proste, spójne wypowiedzi ustne lub pisemne na znane i interesujące tematy.

Upper-intermediate B2 (wyżej średnio zaawansowany)

 • rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w złożonych tekstach
 • na tematy konkretne i abstrakcyjne, łącznie z rozumieniem dyskusji na tematy techniczne z zakresu wielu specjalności,
 • potrafi - w szerokim zakresie tematów - formułować przejrzyste i szczegółowe wypowiedzi ustne i pisemne, a także wyjaśniać swoje stanowisko w sprawach będących przedmiotem dyskusji.

Advanced C1 (zaawansowany)

 • rozumie szeroki zakres trudnych tekstów, dostrzegając także znaczenia ukryte, wyrażone pośrednio,
 • potrafi wypowiadać się płynnie, spontanicznie, bez większego trudu znajdując właściwe sformułowania,
 • swobodnie posługuje się językiem w kontaktach towarzyskich i społecznych, edukacyjnych i zawodowych,
 • potrafi formułować jasne, dobrze zbudowane, szczegółowe, dotyczące złożonych problemów, wypowiedzi ustne i pisemne.

Proficiency C2 (znajomość biegła)

 • osoba posługująca się językiem na tym poziomie może z łatwością zrozumieć praktycznie wszystko, co usłyszy lub przeczyta,
 • potrafi streszczać informacje pochodzące z różnych źródeł pisanych lub mówionych
 • w spójny sposób odtwarzając zawarte w nich tezy i wyjaśnienia, swoje myśli wyraża płynnie, spontanicznie i precyzyjnie, różnicując odcienie znaczeniowe w najbardziej złożonych wypowiedziach.