• CNJ
  • CNJ
  • CNJ

kurs standardowy

Dla wielu z Państwa najistotniejszym elementem znajomości języka obcego jest jego rozumienie oraz posługiwanie się nim praktycznie. Właśnie wychodząc naprzeciw takim potrzebom organizujemy nasze zajęcia. Ważne jest dla nas, aby każdy z kursantów widział postępy swojej pracy nie tylko po dłuższym okresie czasu, ale także po każdorazowych zajęciach.

Kurs prowadzony jest metodą komunikatywną, która umożliwia opanowanie sztuki konwersacji, przy jednoczesnym poznaniu niezbędnych zasad gramatycznych
i fonetycznych. Przeznaczony jest dla osób od poziomu początkującego do poziomu zaawansowanego.

Podczas zajęć kursanci poznają nowe słownictwo, rozwijają umiejętność czytania, pisania, wymowy oraz - co najistotniejsze - praktycznego stosowania języka obcego.

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu (1x120 minut) lub dwa razy w tygodniu (2x90 minut).

Dla wielu z Państwa najistotniejszym elementem znajomości języka obcego jest jego rozumienie i posługiwanie się nim praktycznie. W Centrum Nauki Języków wychodzimy naprzeciw takim potrzebom i głównie pod tym kątem organizujemy nasze zajęcia. Ważne jest dla nas, aby każdy z kursantów widział postępy swojej pracy nie tylko po dłuższym okresie czasu, ale przede wszystkim po każdorazowych zajęciach. Szybko zauważamy efekty nauki.

Kurs standardowy CNJ prowadzony jest metodą komunikatywną, która umożliwia opanowanie sztuki konwersacji, przy jednoczesnym poznaniu tylko niezbędnych zasad gramatycznych i fonetycznych. W trakcie zajęć uczestnicy poznają nowe słownictwo, rozwijają umiejętności związane z wymową, rozumieniem, czytaniem i pisaniem. Koncentrujemy się jednak przede wszystkim na praktycznym posługiwaniu się językiem obcym. Nasi kursanci są dobierani do sześcioosobowych grup zawsze według kategorii wiekowych i stopnia znajomości języka, począwszy od poziomu początkującego, aż do zaawansowanego.

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu (1x120 minut) lub dwa razy w tygodniu (2x90 minut).

Kurs dla dzieci

 

Kurs dla dzieci umożliwia rozwijanie wszystkich sprawności językowych. Dzieci w nielicznych 6-osobowych grupach uczymy operować pełnymi zdaniami, wyrażać swoje uczucia i myśli w języku obcym. Z biegiem czasu potrafią one też czytać i pisać, biorą udział w zabawach i quizach, co sprzyja integracji grupy. W miarę możliwości lektor komunikuje się z nimi coraz częściej w języku obcym, a coraz mniej w ojczystym. Atmosfera zabawy pozwala dzieciom komunikować się bez stresu, rozwija wyobraźnię i umiejętność twórczego myślenia.

W pracy z dziećmi wykorzystujemy także materiały multimedialne, autentyczne nagrania, realne scenki. Pomaga to uczniom opanować praktyczną umiejętność posługiwania się językiem obcym.

Naszym głównym celem są postępy w nauce młodych poliglotów, dlatego na zakończenie każdego semestru informujemy pisemnie rodziców o efektach ich pracy podczas zajęć.

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu (1x60 minut).

Kurs językowy dla dzieci umożliwia rozwijanie umiejętności językowych już we wczesnym wieku, kiedy umysł jest najbardziej chłonny. Dzieci w CNJ uczymy operować pełnymi zdaniami, wyrażać swoje uczucia i myśli w języku obcym. Ucząc się w naszej szkole językowej potrafią one też czytać i pisać, biorą udział w wielu zabawach i quizach, co sprzyja integracji grupy. Rozmowy z innymi uczestnikami w języku angielskim, niemieckim, czy francuskim kształcą swobodę wypowiedzi i porozumiewania się. Praca w nielicznych sześcioosobowych grupach wprowadza swobodną atmosferę i jest maksymalnie efektywna.

W miarę możliwości nasi lektorzy komunikują się z dziećmi coraz częściej w języku obcym, a coraz mniej w ojczystym. Urozmaicony sposób nauki pozwala dzieciom porozumiewać się bez stresu, rozwija umiejętność twórczego myślenia oraz wyobraźnię.

W pracy z dziećmi w Centrum Nauki Języków wykorzystujemy materiały multimedialne, autentyczne nagrania, czy też realne scenki. Pomaga to dzieciom podczas kursu językowego opanować praktyczną umiejętność komunikowania się.

Naszym głównym celem są efekty i skuteczność nauczania dzieci, dlatego na zakończenie każdego semestru szczegółowo informujemy ich rodziców o postępach w pracy podczas zajęć.

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu (1x60 minut) lub dwa razy w tygodniu (2x60 minut).

kurs gimnazjalny

Egzamin gimnazjalny z zakresu języka obcego nowożytnego stanowi od kilku lat część obowiązkową. Obejmuje on wiadomości i umiejętności z zakresu języka obcego nowożytnego ustalone w standardach wymagań edukacyjnych będących podstawą do przeprowadzania egzaminu w trzeciej klasie gimnazjum.

Kurs prowadzony jest metodą tradycyjną w nielicznych 6-osobowych grupach w oparciu o podręczniki oraz inne materiały dydaktyczne przygotowane specjalnie z myślą o egzaminie gimnazjalnym. Uczniowie rozwijają wszelkie umiejętności, których znajomość sprawdzana jest na egzaminie  tj. odbiór tekstu słuchanego i czytanego oraz forma pisemna.

Poza typowym przygotowaniem do egzaminu gimnazjalnego, uwagę uczniów kierujemy także na praktyczne posługiwanie się językiem obcym.

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu (1x60 minut).

W Centrum Nauki Języków prowadzimy też kursy językowe dla uczniów gimnazjum. Pomagają się one przygotować do egzaminu przeprowadzanego w klasie trzeciej z zakresu znajomości języka angielskiego i niemieckiego.

Kurs prowadzony jest w nielicznych sześcioosobowych grupach w oparciu o podręczniki i inne materiały dydaktyczne, które przygotowane są specjalnie z myślą o egzaminie gimnazjalnym. Uczniowie rozwijają wszelkie umiejętności, których znajomość sprawdzana jest na egzaminie tj. odbiór tekstu słuchanego i czytanego oraz forma pisemna.

Poza typowym przygotowaniem do egzaminu gimnazjalnego, uwagę uczniów w CNJ kierujemy także na praktyczne posługiwanie się językiem obcym. Chodzi nam o to, aby poza przygotowaniem do egzaminu, potrafili możliwie jak najlepiej komunikować się ustnie i pisemnie w języku obcym. To nasze główne założenie.

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu (1x60 minut) lub dwa razy w tygodniu (2x60 minut).

kurs maturalny

Od czasu, gdy matura w nowej formule zastąpiła egzaminy wstępne na większość kierunków studiów wyższych, jej wynik stał się przepustką do podjęcia nauki na wymarzonej uczelni. Działając w tym kierunku pracujemy z uczniami podczas zajęć nad zagadnieniami, których znajomość sprawdzana jest właśnie na maturze tj. mówieniem, słuchaniem, pisaniem, czytaniem w języku obcym, słownictwem oraz gramatyką.

Kurs prowadzony jest specjalnie z myślą o egzaminie maturalnym. W nielicznych 6-osobowych grupach pracujemy z kursantami na poziomie podstawowym lub rozszerzonym. Pozwala nam to stale kontrolować ich postęp i rozwój językowy, jednocześnie motywując do dalszej pracy.

Nie zapominamy też oczywiście o nabywaniu umiejętności praktycznego posługiwania się językiem obcym.

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu (1x120 minut) lub dwa razy w tygodniu (2x60 minut).

Centrum Nauki Języków proponuje uczniom szkół ponadgimnazjalnym kurs maturalny języka angielskiego i niemieckiego.

Od czasu, gdy matura w nowej formule zastąpiła egzaminy wstępne na większość kierunków studiów, jej wyniki decydują o dostaniu się na wymarzone uczelnie wyższe. Działając w tym kierunku stawiamy w pracy z młodzieżą przede wszystkim na doskonalenie umiejętności, które sprawdzane są w trakcie matury tj. mówienie, słuchanie, pisanie, czytanie w języku obcym, słownictwo i gramatykę.

Kurs prowadzony jest specjalnie z myślą o egzaminie maturalnym. W nielicznych sześcioosobowych grupach pracujemy z kursantami na poziomie podstawowym lub rozszerzonym. Pozwala nam to stale kontrolować ich postęp i rozwój językowy, jednocześnie motywując do dalszej pracy.

Uczniowie zachęcani w CNJ do sumiennej pracy nad rozwojem językowym mogą liczyć na nabywanie umiejętności praktycznego posługiwania się językiem obcym także w sytuacjach codziennych. Ważne jest dla nas, aby pracując w swobodnej atmosferze coraz lepiej posługiwali się językiem obcym i doskonalili komunikację jako przyszli studenci i uczestnicy rynku pracy.

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu (1x120 minut) lub dwa razy w tygodniu (2x90 minut).

kurs fce

Kurs prowadzony jest metodą tradycyjną w oparciu o podręczniki i inne materiały dydaktyczne przygotowane specjalnie z myślą o egzaminie First Certificate in English (FCE).

Kursanci rozwijają wszystkie wymagane sprawności językowe: (mówienie, słuchanie, pisanie i czytanie w języku angielskim), oraz poszerzają słownictwo i gramatykę.

Szczególnie dużo miejsca poświęca się zaprezentowaniu poszczególnych typów zadań oraz ćwiczeniu strategii i technik radzenia sobie z nimi. Celem zajęć jest także uwrażliwienie słuchaczy na najbardziej typowe dla studentów błędy językowe.

Szkoła przejmuje wszelkie formalności związane z procesem rejestracji kursantów na egzamin, umożliwiając studentom skupienie się na przygotowaniach do egzaminu. Przed podjęciem decyzji o rejestracji na egzamin FCE, przeprowadzany jest test kompetencyjny umożliwiający ocenę studenta oraz oszacowanie jego kompetencji językowych.

Prowadzony przez Centrum Nauki Języków kurs języka angielskiego FCE dedykowany jest dla tych osób, które chcą się przygotować do egzaminu First Certificate in English (FCE).

Aby go zdać, należy na odpowiednio wysokim poziomie opanować umiejętności mówienia, słuchania, pisania i czytania w języku angielskim. Kurs językowy FCE w naszej szkole pozwala wykształcić w sobie te zdolności. Prezentujemy typowe zadania charakterystyczne dla egzaminu FCE. Kursanci zapoznają się ze strategiami i technikami radzenia sobie z problemami napotykanymi w trakcie egzaminu. Pokazujemy im najbardziej typowe błędy językowe podczas rozwiązywania zadań testowych.

Szkoła CNJ zajmuje się wszystkimi formalnościami związanymi z rejestracją uczestników kursu na egzamin, co pozwala skupić się kursantom wyłącznie na przygotowaniu merytorycznym.

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu (1x120 minut) lub dwa razy w tygodniu (2x90 minut).

zaufali nam

All rights reserved. Centrum Nauki Języków
ICvision.pl 2015